vlogo8

Kaivoskriittinen kansanliike ja Rajat Lapin kaivoksille ry keräävät elokuva-alan ammattilaisten (elokuvaohjaajat, käsikirjoittajat, puvustajat, kuvaajat, leikkaajat, äänisuunnittelijat, elokuvissa esiintyneet näyttelijät jne.) allekirjoituksia vetoomukseen ””Elokuva-alan ammattilaisten vetoomus suojellun Sodankylän Viiankiaavan puolesta”.

Vetoomus on osa Viiankiaavan suojeluun tähtäävää liikettä. Tarkoituksemme on estää Viiankiaavan ainutlaatuisen aapasuontuhoutuminen kaivosteollisuuden vuoksi. Kaivoksen perustaminen lailla suojellulle Viiankiaavalle olisi ennakkotapaus, joka voisi vaarantaamyös muita jo suojeltuja alueita tämänkaltaisille hankkeille.

Vetoomus kohdistuu juuri elokuva-alan ammattilaisiin, koska Sodankylä on tunnettu myös Sodankylän elokuvajuhlista. Vetoomus luovutetaanSodankylän kunnan päättäjille kesäkuussa 2024 Sodankylässä Sodankylän elokuvajuhlien aikaan.ALLEKIRJOITTAMINENJos yhdyt vaatimukseen, että Viiankiaavan suojeltua aapasuota ei tule tuhota kaivoksen tähden, lähetä sähköpostiviesti Liisa Näntölle(liisa.nanto@gmail.com). Kirjoita viestiin nimesi, tittelisi ja asuinkuntasi.LISÄTIETOJALiisa Näntö, Kaivoskriittinen kansanliikeliisa.nanto@gmail.com, 044 0130187Vesa Puuronen, Rajat Lapin kaivoksille ry.puheenjohtajainfo@rajatlapinkaivoksille.fi, 050 320 34 34ELOKUVA-ALAN AMMATTILAISTEN VETOOMUS SUOJELLUN SODANKYLÄN VIIANKIAAVAN PUOLESTAViiankiaapa on luontoarvoiltaan ainutlaatuinen suuri suoalue Sodankylän kunnassa Lapissa. Sen alle suunnitellaan valtavaa kaivosta,joka toteutuessaan tuhoaa kaksinkertaisesti suojellun suon.Viiankiaavan pinta-ala on noin 66 neliökilometriä eli noin yksi kolmasosa Helsingin kaupungin pinta-alasta. Se on Euroopassayksi luontoarvoiltaan rikkaimmista aapasuokokonaisuuksista. Aapasuot on luokiteltu Euroopan unionin luontodirektiivissä ensisijaisentärkeäksi luontotyypiksi. Pääosa Viiankiaavan soista suojeltiin soidensuojeluohjelmassa vuonna 1988. Myöhemmin alue liitettiin myösEuroopan unionin Natura 2000 -suojelualueverkostoon.Viiankiaavan suojelun perusteina ovat 13 eri luontotyyppiä sekä 31 eläin- ja kasvilajia, muun muassa äärimmäisen uhanalainen suokukko.Viiankiaavalla sijaitsevat uhanalaiset letot ovat pohjavedestä riippuvaisia runsasravinteisia suotyyppejä. Lähes kaikki lettotyypiton arvioitu koko Suomen tasolla uhanalaisiksi. Juuri Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen letot ovat monimuotoisuudeltaan ainutlaatuisia.Viiankiaapa sijaitsee kaivosyhtiöitä kiinnostavalla Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä. Vyöhyke kulkee Kuusamosta EnontekiölleKeski-Lapin yli. Viiankiaavan suojelualueen alla kalliossa on kaivosyhtiöiden kiinnostuksen herättänyt monimetalliesiintymä.Esiintymän päämetallit ovat kupari ja nikkeli ja se sisältää lisäksi jalometalleja kuten platinaa, palladiumia ja kobolttia.Viiankiaavalle kaivosta havitteleva Anglo American on yksi maailman suurimmista kaivosyhtiöistä. Kaivosta suunnittelee sen tytäryhtiö AASakatti Mining Oy. Sakatin kaivoksen kaivoksen toiminta-aika olisi kaivosyhtiön antamien tietojen mukaan noin 20 vuotta ja louhintamäärä olisi noin 2,2miljoonaa tonnia vuodessa. Kaivosyhtiön suunnitelmana on porata kallioperään Viiankiaavan alle useita  5 kilometrin pituisiatunneleita. Lapin ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että Sakatin kaivoksen haittavaikutukset pohjavesiin voisivat olla merkittäviä. Josriskit toteutuvat, ainutlaatuinen suo kuivuu ja suojellut eliölajit katoavat. Soidensuojeluasetus kieltää suoalueen vesitasapainonmuuttamisen sekä maa- ja kallioperän vahingoittamisen.Sakatin kaivoksella olisi lisäksi merkittävät vaikutukset Suomen neljänneksi suurimpaan jokeen, Kitiseen. Kitistä kuormittavat joBoliden kaivosyhtiön Kevitsan kaivoksen jätevedet. Sakatin kaivostuottaisi muun muassa valtavan määrän rikkihappoa tuottavaakaivannaisjätettä. Kaivannaisjätteet ovat Suomessa erityisen vaarallisia, koska suurin osa malmeistamme on sulfidimalmeja.Sulfidimalmit reagoivat veden ja ilman kanssa muodostaen rikkihappoa. Happo liuottaa irti raskasmetallit ja arseenin ja nämä pääsevät näinleviämään vesistöihin ja pohjaveteen. Kaivokselta Kitiseen johdettava jätevesi tulisi siis sisältämään monia joen ekosysteemin kannaltamerkittävän haitallisia aineita.Jos AA Sakatti Mining Oy saa luvan louhia kaivoksen Viiankiaavan suojellun suon alle, se olisi ensimmäinen kerta, kun kansallisessasoidensuojeluohjelmassa suojeltu alue avattaisiin kaivostoiminnalle. Lisäksi kaivoshanke edellyttäisi Natura-poikkeamaa, koska Viiankiaapakuuluu EU:n laajuiseen Natura 2000-verkostoon. Kaivoksen perustaminen Viiankiaavalle olisi merkittävä ennakkotapaus, joka avaisi portteja josuojelluiksi sovittujen alueiden taloudelliselle hyödyntämiselle ympäri Euroopan.Euroopan Unionissa on hyväksytty kriittisten raaka-aineiden asetus, jonka tavoitteena on nostaa Euroopan omavaraisuutta esimerkiksimetallien suhteen. Tämä on entisestään lisännyt kaivosyhtiöiden kiinnostusta Suomen kallioperään. Kaivosyhtiöt tavoittelevatmaksimaalista taloudellista voittoa kaivosten lyhyen, esimerkiksi 20 vuoden toiminta-ajan puitteissa. Suomi saa kaivosyhtiöiden voittoihinverrattuna minimaalisen taloudellisen tuoton, tuhotun luonnon ja kaivosten aiheuttamat satoja vuosia kestävät ympäristöongelmat.Ilmastonmuutos ei ole aikamme ainoa ympäristökriisi. Luonnon monimuotoisuuden nopea köyhtyminen on aivan yhtä vakava uhka. Emme voiratkaista ilmastonmuutosta kiihdyttämällä maapallon elinkelpoisuutta tuhoavaa luontokatoa. Todellinen ratkaisu edellyttää, että ihmiskuntaryhtyy päättäväisesti muuttamaan luonnonvaroja tuhlaavaa elämäntapaansa.Viiankiaavan monimuotoista luontoa ei voi suojella missään muualla maailmassa. Sen luontoarvot ovat korvaamattomat. Me allekirjoittaneetelokuva-alan edustajat emme hyväksy Viiankiaavan suojellun suon altistamista kaivostoiminnalle. Viiankiaapa on välittömästi japysyvästi rauhoitettava kaikelta kaivostoiminnalta ja malminetsinnältä.