Toimintasuunnitelma 2022-2023

 1. Rajat Lapin kaivoksille RY:n toiminta 2022-23

Rajat Lapin kaivoksille ry (RLK) perustettiin tammikuussa ja PRH hyväksyi yhdistyksen yhdistysrekisteriin 10.1.2022. RLK:n säännöissä todetaan yhdistyksen tehtävänä olevan kaivosalatoiminnan ympäristövaikutusten estäminen ja rajoittaminen ja sitä kautta ihmisten hyvinvoinnin ja luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen Pohjois-Suomen alueella. Toteuttaakseen päämääränsä yhdistyksen hallituksessa on edustajia Pohjois-Suomen eri kaivosalueilta.

Tehtävänsä toteuttamiseksi RLK harjoittaa moninaista suoraa ja epäsuoraa vaikuttamista, tiedon keräämistä ja analysoimista, kansalaistoimintaa ja edunvalvonta.

 • Yhdistyksen toiminta 2022 kevään aikana

Kevään 2022 aikana RLK:n toimintaa määrittivät niin sisäinen kuin myös aktiivinen ulospäin suuntautuva toiminta. RLKn puheenjohtajaksi valittiin Matti Nojonen ja hallitukseen 10 henkilöä (yht. 11 henkilöä) sekä 4 hallituksen varajäsentä.

Hallitustyöskentely oli kevään 2022 aikana aktiivista. Hallitus kokoontui toukokuun loppuun mennessä 12 kertaa Teams-sovelluksen kautta. Tämän lisäksi hallituksen jäsenet muodostivat kevään aikana eri toimiryhmiä, jotka suorittivat aktiivisesti eri tehtäviä.

2.1 Ulkoinen toiminta

2.1.1 Lausunnot ja muistutukset

Yhdistyksen yksi oleellinen toiminnan ja vaikuttamisen keino on laatia lausuntoja, muistioita ja kanteluita. RLK laati kevään 2022 aikana yhdistyksenä ja yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa, kuten Villilohi ry:n, Saimaa ilman kaivoksia ry:n, Käsivarren Paliskunta, Pro Eteläinen Saimaa ry:n kansalaisjärjestöjen, Saamelaiskäräjien, lisäksi yksityisten ihmisten ja Suomen Luontoliiton kanssa seuraavia virallisia ulostuloja:

 • Kantelu: Eduskunnan Oikeusasiamies, Kantelu TUKES:n toiminnasta Eduskunnan Oikeusasiamiehelle (joukkokantelu yhdessä mm Saamelaiskäräjien, Pro Eteläinen Saimaa ry:n kanssa), 1.2.2022
 • Muistutus: Lapin liitto, Rovaniemen ja Itä-Lapin Maakuntakaavaehdotuksen nähtäville kuuluminen, 14.2.2022
 • Kirjelmä: Valtioneuvostolle ja kansanedustajille kirjelmä: ”Aluevarauksiin kysyttävä lupa maanomistajilta, kunnilta ja maakunnilta”, (joukkokirjelmä mukana mm. Käsivarren Paliskunta, Pro Eteläinen Saimaa ry:n) 7.3.2022
 • Joukkovaade: Vaatimuslista Suomen hallitukselle uuden kaivoslain luonnoksesta: ”Suomen luonnonsuojeluliiton vaatimuslista kaivoslain lausuntokierrokselle” (RLK osallistui SLL:n laatimaan joukkovaateeseen): 12.4.2022
 • Lausunto: TUKES, Suhangon kaivospiirin yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavien tarpeellisten määräysten tarkistamisesta, (yhdessä SLL:n Lapin piiri ry:n kanssa), 14.4.2022
 • Lausunto: Lapin liitto, Rajapalojen kaivoshankeen vaihemaakuntakaavasta, (yhdessä Villilohi ry:n kanssa), 29.4.2022
 • Lausunto: Rovaniemen kaupunki, Rajapalojen kaivoshankkeen osayleiskaava, (yhdessä Villilohi ry:n kanssa), 29.4.2022
 • Lausunto: Ylitornion kunta, Rajapalojen kaivoshankkeen osayleiskaava, (yhdessä Villilohi ry:n kanssa), 29.4.2022

Yhdistyksen päämääränä on jatkaa aktiivista lausuntojen, muistutusten, kirjelmien ja kanteluiden laatimista vuoden 2022-23 aikana.

2.1.2 Näytteenotto

RLK:n hallituksen jäsenet kävivät huhtikuussa ottamassa Kevitsan kaivoksen ympäristöstä ja vaikutusalueelta lumi-, vesi-, havu-, naava- ja lupponäytteitä. Lisäksi alueelta otettiin valokuvia ja drone-videoita. Paikalliset poromiehet olivat oleellisena apuna näytteenoton toteuttamisessa. Näytteiden analysointi on kilpailutusvaiheessa.

Näytteenottoa jatketaan 2022-23 aikana keräämällä näytteitä ja mittaamalla kaivostoimintaan liittyviä indikkaatteja.

RLK:n päämääränä on yhdistää näytetuloksia kuvamateriaaliin ja muodostaa niistä eri tietopaketteja, joiden avulla pyritään ns strategiseen mielipidevaikuttamiseen viranomaistahojen ja perinteisen ja muun median kentässä. Lisäksi työstettyä materiaalia jaetaan sosiaalisen median eri kanavissa ja annetaan muiden kansalaisjärjestöjen käyttöön.

RLK on päättänyt hankkia geigermittarin käyttöönsä.

2.1.3 Sosiaalinen media

Yhdistys laati logon ja yhtenevän sosiaalisen median graafisen ilmeen ja perusti facebook- (https://www.facebook.com/rajatlapinkaivoksille),  kotisivut (https://rajatlapinkaivoksille.fi), Instragram (https://www.instagram.com/rajat_lapin_kaivoksille/) ja twitter (https://twitter.com/RL_kaivoksille) tilit.

Yhdistyksen tavoitteena on organisoida ja tehostaa sosiaalisen median vaikuttamista 2022-23 aikana.

2.1.4 Edunvalvonta

Edunvalvonta on tunnistettu yhdeksi keskeiseksi vaikuttamisen keinoksi. RLK osallistui Suomen Luonnonsuojeluliiton laatimaan kaivoslain muutosaloitteeseen huhtikuussa 2022. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat myös olleet suoraan yhteydessä kuntapoliitikoihin, kansanedustajiin, ministerijöiden virkamiehiin, AVI:n ja ELY:n virkamiehiin ja Europarlamentaarikoihin.

RLK tarjosi asiantuntija-apua Kaisa Juuson Eduskunnan kirjalliseen kysymykseen ympäristöministerille yhdessä asiantuntija DI Leif Ramm-Smith kanssa.

Edunvalvontatyötä ja vaikuttamista on tarkoitus tehostaa tulevan vuoden aikana. Yhdistyksen määränpäänä on vaikuttaa päätöksentekoon luomalla keskusteluyhteyksiä päättäjiin ja vaikuttaa julkisuuden kautta tehtäviin päätöksiin.

 • TALOUS

RLK pyrkii rahoittamaan toimintaansa apurahojen, avustusten, lahjoitusten ja jäsenmaksujen kautta.

RLK haki ja sai Suomen luonnonsuojelun säätiöltä (12.5.2022) 4000 € apurahan. Apurahalla on tarkoitus kattaa ensisijaisesti näytteenoton laboratorio- ja kotisivujen ylläpitokustannukset.

 • VALTAKUNNALLISET KAIVOSPÄIVÄT

RLK:n keskeisin vuoden 2022 hanke on järjestää kansalliset kaivospäivät yhdessä Saimaa ilman kaivoksia ry:n (SIK) kanssa. Kaivospäiville kutsutaan myös kaivosteollisuuden edustajia, viranomaisia ja poliitikkoja (mm Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen) ja siten pyritään luomaan edellytykset vuoropuhelulle suuren yleisön, kansalaisjärjestöjen ja muiden kaivostoimintaan kytkeytyvien tahojen välille. Kaivospäivät on tarkoitus järjestää 2-3.9.2022.

Kaivospäivien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat RLK:n ja SIK:n hallituksen jäsenistä muodostettu johtoryhmä sekä RLK:n hallituksen jäsenistöstä koottu henkilöstö. Johtoryhmän työskentely on aktiivista ja johtoryhmä pitää vähintään kerran viikossa Teams-palavereita.

Kuva: Marko Uskelin

 

Jaa artikkeli:

Jaa Facebookissa
JaaTwitterissä (X)
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Jätä kommentti